Omgevingswet is per 1 januari 2024 in werking getreden, Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

 

De omgevingswet (2024) heeft gevolgen voor de regels op het gebied van het brandveilig gebruiken van een pand.

Zo gaan bijvoorbeeld de voorwaarde voor het doen van een melding brandveilig gebruik op de schop. Nu bent u nog meldingsplichtig wanneer er meer dan  50 personen bedrijfsmatig in uw pand aanwezig zijn, dat worden er met de komst van de omgevingswet (2024) 150 (Let op! geldt alleen voor kantoor en lichte industrie functies) voor de overige gebruiksfuncties blijft het 50 personen. Daarnaast zal voor alle gebruiksfuncties een melding brandveilig gebruik ingediend moeten worden, de  gebruiksvergunningen zullen komen te vervallen. Heeft uw bouwwerk al een gebruiksvergunning, dan zal deze van rechtswege worden omgezet naar een melding brandveilig gebruik. Een melding brandveilig gebruik kan in beginsel, in tegenstelling tot een omgevingsvergunning brandveilig gebruik, niet worden geweigerd. Wanneer u een melding brandveilig gebruik indient heeft u immers aan uw meldingsplicht voldaan. Wel kan de uw gemeente de melding buiten behandeling stellen. Dit heeft echter gevolgen voor u als ondernemer. Het bouwwerk dient nog steeds te voldoen aan de eisen die het bouwbesluit stelt, echter heeft u het pand al in gebruik voor de gemeente en brandweer eventueel een controle (onaangekondigd) komen uitvoeren. Het is dus van belang dat u voorzien wordt van deskundig advies. Zo voorkomt u dat uw melding brandveilig gebruik buiten behandeling gesteld wordt en u voor hoge kosten komt te staan om uw pand te laten voldoen aan de regels die het bouwbesluit stelt.

 

Door de komst van de omgevingswet (2024) wordt er door de brandweer een nieuwe lijn ingezet, zij gaat van regelgericht naar risicogerichte benadering. Dat wil zeggen dat het bouwwerk weliswaar dient te voldoen aan de vigerende wet en regelgeving op het gebied van brandveiligheid, nu nog bouwbesluit 2012, straks 2024, Bbl (Besluit bouwwerken leefomgeving), maar dat daarnaast per situatie een risicoanalyse gemaakt zou kunnen worden. Op die manier wordt de behoefte op het gebied van brandveiligheid afgestemd op de feitelijke situatie en kan er wellicht in goed overleg een gelijkwaardig brandveiligheidsniveau worden bereikt ten opzichte van het bouwbesluit. Dit vergt echter kennis en vakmanschap waarbij wij u van dienst kunnen zijn. Men dient zich ervan bewust te zijn dat bij een risicoanalyse gekeken moet worden naar bouwkundige eisen zoals compartimenteringsgrenzen, bij functionele eisen wordt gekeken welke installaties voor dit pand nodig zijn en de prestatie-eisen zorgen ervoor dat personen veilig kunnen vluchten, dus het aansluitend terrein kunnen bereiken en vandaar de openbare weg. Wellicht is het mogelijk om, met minder middelen (risicogericht) en dus kostenbesparend, hetzelfde brandveiligheidsniveau te bereiken als wat het Besluit bouwwerken leefomgeving (vigerende wetgeving 2024, op het gebied van brandveiligheid) voorschrijft.

 

Concrete uitgangspunten Omgevingswet (2024)

Met de nieuwe Omgevingswet wil het kabinet:

  • de verschillende plannen voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur beter op elkaar afstemmen;
  • duurzame projecten (zoals windmolenparken) stimuleren;
  • gemeenten, provincies en waterschappen meer ruimte geven. Zo kunnen zij hun omgevingsbeleid afstemmen op hun eigen behoeften en doelstellingen.

Verder biedt de wet meer ruimte voor particuliere ideeën. Dit komt doordat er meer algemene regels gelden, in plaats van gedetailleerde vergunningen. Het doel staat voorop en niet het middel om er te komen. De houding bij het beoordelen van plannen is ‘ja mits’ in plaats van ‘nee tenzij’. Zo ontstaat ruimte voor bijvoorbeeld bedrijven en organisaties om met ideeën te komen.