Advies op maat

 

BIOG maatregelen (Bouwkundig, Installatietechnisch, Organisatorisch en Gebruik) van een bouwwerk.

Wanneer u een bouwaanvraag doet bij uw gemeente dient u tevens na te denken over de brandveiligheid. Veel architecten hebben echter niet de expertise in huis om hier een helder en goed advies op te geven, echter wordt tijdens het beoordelen van het bouwplan ook gekeken of het voldoet aan de wettelijk gestelde eisen zoals omschreven in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Wij kunnen u, door de BIOG maatregelen goed vast te leggen, begeleiden in het gehele bouwtraject, vanaf de tekentafel tot aan de oplevering en het gebruik. Daarnaast is het goed mogelijk dat er tijdens de realisatiefase wijzigingen plaatsvinden. Het is dan echter van belang om na te gaan of het advies op maat ook nog voldoet of moet worden aangepast. Dat vergt kennis inzicht en vakmanschap. Zo bent u ervan verzekerd dat u aan alle wettelijke brandveiligeidseisen/voorwaarden voldoet, zowel vóór, tijdens als na de bouwfase. 

 

Bouwkundig (wbdbo) weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag

Mocht er brand ontstaan in een gebouw, dan is het belangrijk dat uitbreiding naar naast-, boven- en tegenovergelegen ruimten wordt voorkomen. (Sub)brandcompartimenten dienen daarom een bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (wbdbo) en Weerstand tegen rookdoorgang (WTRD) te bezitten zoals gesteld in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Dit kan door het toepassen van brand en rookwerende materialen die voldoen aan de wettelijk gestelde eisen. 

 

In specifieke situaties is het mogelijk een brandoverslagberekening te laten maken.

Met een brandoverslagberekening conform NEN 6068 kan bepaald worden of er daadwerkelijk brandwerende voorzieningen noodzakelijk zijn, of dat er ook zonder speciale maatregelen aan de gestelde wbdbo-eis (30 of 60 minuten) wordt voldaan. Middels een rekenprogramma worden de maatgevende ruimten van uw gebouw in 3D gemodelleerd. Door brand in diverse (sub)brandcompartimenten te simuleren, kan exact worden bepaald of er kans is op brandoverslag. Let op!, de kosten, uitkomst en toepassing, installaties en gebruiksvoorwaarde (verzekeringspremie of zelfs afwijzing) naar aanleiding van een brandoverslagberekening, wegen vaak niet op tegen de kosten van het toepassen van brandwerende materialen. Daarom zullen wij altijd in beginsel nagaan of een brandoverslagberekening daadwerkelijk noodzakelijk is.

Wij kunnen u hierin ook adviseren. Wij denken immers graag met u mee!

 

Installaties ( brandmeldinstallatie, ontruimingsalarminstallatie enz..

In sommige bouwwerken dienen brandbeveiligingsinstallaties te worden aangelegd. Dit kan zijn omdat er een bepaalde doelgroep in het bouwwerk aanwezig is of omdat het een complex of groot bouwwerk is. Bij een bouwwerk met verminderd zelfredzame mensen, bijvoorbeeld kleine kinderen of mensen met een handicap, heeft u een uitgebreidere installatie nodig dan bij een bouwwerk met zelfredzame mensen. Een groot en onoverzichtelijk bouwwerk heeft een uitgebreidere installatie nodig dan een klein café.

Het grootste deel van de regels in het Bbl is uitgewerkt in de vorm van doel-en middelvoorschriften. Aan het doelvoorschrift moet altijd voldaan worden, het middelvoorschrift biedt een betrouwbare werkwijze om aan het doelvoorschrift te voldoen. Als waarborg voor de flexibiliteit voor degene die de activiteit verricht, bevat artikel 4.7 van de Omgevingswet een regeling van gelijkwaardigheid. Dit geeft in praktisch alle gevallen het recht om een andere maatregel toe te passen die gelijkwaardig is aan de oorspronkelijke maatregel in het besluit. Hiermee worden ook innovatieve oplossingen die nog niet in regelgeving zijn vastgelegd mogelijk gemaakt.

 

Organisatorische maatregelen

Organisatorische maatregelen bij brand zijn alle maatregelen die u treft om te voorkomen dat er brand ontstaat, brand zich snel uitbreidt en rook zich te snel ontwikkelt.

Van belang is dat:

 

  • Uw brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties goed functioneren

  • De brandweer snel toegang heeft tot uw pand

  • Bluswater in de directe omgeving aanwezig is

  • Uw bedrijfshulpverleningsorganisatie (BHV) goed geregeld is

 

Voorbeelden van organisatorische maatregelen bij brand

De kans op brand kan worden verminderd door een aantal zaken structureel in taken en procedures vast te leggen, zoals: orde en netheid, rookverbod, toezicht, onderhoud en ontruiming.

Ontstaat er toch een brand, dan moet de BHV goed op haar taak zijn voorbereid. U bent hiertoe volgens de huidige Arbowet, als gebruiker en/of eigenaar verplicht.

 

Gebruik

Tijdens de gebruiksfase van uw bouwwerk kunnen er zich situaties voordoen waardoor het pand niet meer voldoet aan de bovengenoemde wettelijke brandveiligheidseisen. Dit kan het gevolg zijn van bepaalde aanpassingen zoals nieuwe kabels die aangelegd worden, hierdoor kunnen er zich bouwkundige gebreken voordoen, lampen of accu's van de noodverlichting die stuk gaan waardoor de installatietechnische voorzieningen niet meer op orden zijn of goederen die op plaatsen staan waardoor de ontvluchting belemmerd wordt en daardoor de BHV organisatie haar taak niet meer optimaal kan uitvoeren tijdens een calamiteit. Brandveiligheid Regio Nederland kan voor u een brandscan uitvoeren om te bepalen of uw pand nog voldoet aan de wettelijke brandveiligheidseisen.